Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

 • temat rozprawy: Approches based on the theory of thermodynamic fluctuations and molecular dynamics for predicting properties of molecular and ionic liquids under high pressures
  termin:
 • temat rozprawy: Symetryczne i niesymetryczne pochodne N-alkilofenotiazyny - synteza oraz badanie ich właściwości fotofizycznych
  termin:
 • temat rozprawy: Synteza szeregu pochodnych ftalowych i analiza ich profilu aktywności biologicznej
  termin:
 • temat rozprawy: Wpływ modyfikacji strukturalnych liganda 2,2':6',2"-terpirydynowegona właściwości optyczne, elektrochemiczne i termiczne karbonylowych związków renu(I)
  termin:
 • temat rozprawy: Uogólnienia nierówności Hadamarda oraz twierdzeń Frobeniusa i Dieudonn´e
  termin:
 • temat rozprawy: Termiczna ocena efektów brachyterapii i terapii fotodynamicznej w leczeniu raka podstawnokomórkowego skóry
  termin:
 • temat rozprawy: Badanie aktywności antyproliferacyjnej oraz mechanizmów działania pochodnych chinoliny w celu potencjalnego zastosowania w terapii przeciwnowotworowej
  termin:
 • temat rozprawy: Wpływ budowy geologicznej złóż węgla na metanowość wybranych kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
  termin:
 • temat rozprawy: Palinologia osadów żywetu i franu południowo-wschodniej Polski
  termin:
 • temat rozprawy: Projekt innowacyjnego oprogramowania monitorującego pracę kotła na biopaliwa stałe zgodnie z zachowaniem norm zawartych w krajowym programie ochrony powietrza
  termin:
 • temat rozprawy: Potencjał immunologiczny hemolimfy pająka Steatoda grossa (Theridiidae) w warunkach długotrwałej ekspozycji na wybrane metale podawane drogą pokarmową
  termin:
 • temat rozprawy: Badania zależności metylacji DNA oraz uszkodzeń i naprawy DNA w komórkach Brachypodium distachyon
  termin:
 • temat rozprawy: Sezonowa oraz wieloletnia zmienność termiki zlodzenia jezior tatrzańskich
  termin:
 • temat rozprawy: Ekologiczne uwarunkowania odnowienia drzewostanu w zbiorowiskach łęgowych głównych rzek Karpat Zachodnich, jako podstawa racjonalnych zaleceń ochronnych.
  termin:
 • temat rozprawy: Zmiany w strukturze i ultrastrukturze komórek jelita środkowego i ciała tłuszczowego dwuparca Telodeinopus Aoutii (Myriapoda, Diplopoda) pod wpływem diety wzbogaconej w gluten
  termin:
 • temat rozprawy: Wybrane nanotechnologie dla syntezy nowych terapeutyków o znaczeniu przeciwnowotworowym
  termin:
 • temat rozprawy: Wykorzystanie termowizji i planimetrii w ocenie efektów tlenoterapii hiperbarycznej oraz Oxybarii-S w leczeniu trudno-gojących się ran podudzi
  termin:
 • temat rozprawy: Zastosowanie termografii jako metody wspomagającej monitorowanie organizmu w czasie wysiłku sportowego u profesjonalnych sportowców
  termin:
 • temat rozprawy: Algorithms For Quadratic Forms Over Global Function Fields
  termin:
 • temat rozprawy: Modyfikowane nanomateriały węglowe w adsorpcji i oznaczaniu śladowych ilości metali techniką rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej z całkowitym odbiciem promieniowania
  termin:
 • temat rozprawy: Wpływ ochrony czynnej na stan zachowania siedlisk przyrodniczych polan górskich w Beskidach
  termin:
 • temat rozprawy: Analiza wybranych cytologicznych efektów działania glinu u Hordeum vulgare
  termin:
 • temat rozprawy: Mikrokalorymetryczne profile denaturacji surowicy krwi ludzkiej poddanej działaniu promieniowania jonizującego
  termin:
 • temat rozprawy: Różnicowa kalorymetria skaningowa jako nowatorska metoda w ocenie efektów wspomagania treningu sportowego
  termin:
 • temat rozprawy: Opracowanie formulacji, wdrożenie do produkcji oraz badanie skuteczności wybranych środków biobójczych
  termin:
Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2023 - All Rights Reserved