Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

 • temat rozprawy: Wpływ budowy molekularnej oraz warunków termodynamicznych na strukturę supramolekularną alkoholi monohydroksylowych
  termin:
 • temat rozprawy: Teoretyczne metody przewidywania prędkości ultradźwięków w warunkach zwiększonego ciśnienia i temperatury w wybranych cieczach jonowych
  termin:
 • temat rozprawy: Projektowanie i synteza nowych nanomateriałów jako układów katalitycznych dla reakcji metanowania ditlenku węgla i selektywnej katalitycznej redukcji tlenków azotu
  termin:
 • temat rozprawy: Biometryczna weryfikacja użytkownika systemu komputerowego z automatyczną aktualizacją profilu aktywności
  termin:
 • temat rozprawy: Badanie własności warstw ciekłokrystalicznych wybranych cyjanobifenyli na powierzchniach nanostruktur węgla i azotku boru metodą symulacji komputerowych
  termin:
 • temat rozprawy: Evolution of 35S rRNA gene loci in selected genotypes of allotetraploid model grass Brachypodium hybridum
  termin:
 • temat rozprawy: Właściwości wybranych cieczy jonowych wyznaczone w oparciu o pomiary absorpcji i prędkości ultradźwięków - wpływ budowy, temperatury i częstotliwości
  termin:
 • temat rozprawy: Opracowanie indeksu ryzyka wystąpienia wybranych zagrożeń naturalnych na podstawie petrograficznych obserwacji mikroskopowych węgli kamiennych dla zautomatyzowanych procesów harmonogramowania eksploatacji w oparciu o model 3D złoża
  termin:
 • temat rozprawy: Metody remediacji in situ z wykorzystaniem naturalnych właściwości skał oraz organizmów żywych
  termin:
 • temat rozprawy: Adaptacja metod badań jakościowych przestrzeni urbanistycznej na potrzeby przywracania funkcji użytkowych obszarom po eksploatacji
  termin:
 • temat rozprawy: SYMBOLIC COMPUTATION ON A NEW CLASS OF FUNCTIONAL EQUATIONS
  termin:
 • temat rozprawy: Problemy regularności układów równań różniczkowych linearyzowanych w otoczeniu torusa
  termin:
 • temat rozprawy: Charakterystyka stanów elektronowych cząsteczek KH i RbH oraz ich jonów na podstawie wieloreferencyjnej metody sprzężonych klasterów
  termin:
 • temat rozprawy: Formation of vascular pattern in Arabidopsis leaf primordia
  termin:
 • temat rozprawy: Percepcja geometrycznych cech środowiska w zachowaniach nawigacyjnych owadów na przykładzie świerszcza domowego (Acheta domesticus)
  termin:
 • temat rozprawy: Fragmentacja wybranych szeregów związków chemicznych jako metoda optymalizacji projektowania leków i materiałów
  termin:
 • temat rozprawy: Ewolucyjna agregacja rang w systemach rekomendacyjnych
  termin:
 • temat rozprawy: Tolerancja i akumulacja metali ciężkich u Arabidopsis arenosa – badania terenowe i laboratoryjne nad mechanizmami hyperakumulacji
  termin:
 • temat rozprawy: Identyfikacja i uwarunkowania genetyczne antagonistycznych oddziaływań endofitycznych szczepów Pseudomonas fluorescens BRZ63 i Serratia quinivorans KP32 z fitopatogenami grzybowymi
  termin:
 • temat rozprawy: Analiza zmian w strukturze i ultrastrukturze komórek nabłonka jelita środkowego słodkowodnej krewetki, Neocaridina davidi (Crustacea, Malacostraca) wywołanych obecnością niklu w środowisku życia
  termin:
 • temat rozprawy: Przemiany roślinności holoceńskiej na podstawie badań palinologicznych wybranych stanowisk Kotliny Oświęcimskiej
  termin:
 • temat rozprawy: Zastosowanie metody dendrochronologicznej do wykrywania aktywnych stoków osuwiskowych oraz opracowania map zagrożenia osuwiskowego
  termin:
 • temat rozprawy: Metoda cienkiej warstwy w rentgenowskiej analizie fluorescencyjnej wybranych materiałów przemysłu metali nieżelaznych
  termin:
 • temat rozprawy: Ocena jakości danych z amatorskich stacji meteorologicznych oraz możliwości ich włączenia do systemu pomiarowo-obserwacyjnego Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej (PSHM)
  termin:
 • temat rozprawy: Functioning of Svalbard glacier drainage systems from in-situ data, remote sensing, and models
  termin:
Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2024 - All Rights Reserved