Zarządzenie nr 175/2021

z dnia 13-10-2021 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa studentek/studentów w zadaniach 1-7 w ramach Projektu pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 177/2018 *

Dostarczył: Magdalena Brzeżańska

Wprowadził: dk, 19.10.2021