Zarządzenie nr 174/2020

z dnia 08-10-2020 Rektora UŚ w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w module stażowym w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 205/2020 * Zarządzenie nr 140/2021 *

Dostarczył: Klaudia Król

Wprowadził: dk, 12.10.2020