Zarządzenie nr 140/2021

z dnia 23-07-2021 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w module stażowym w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 174/2020 * Zarządzenie nr 205/2020 *

Dostarczył: Klaudia Król

Wprowadził: mb, 28.07.2021