Władze Uniwersytetu Śląskiego

Władze, czyli organy Uniwersytetu Śląskiego można podzielić na kolegialne i jednoosobowe.

Jednoosobowymi organami Uniwersytetu są rektor i dziekani. Rektor (i pomagający rektorowi prorektorzy) uczelni oraz dziekani (i pomagający dziekanowi prodziekani) wydziałów wyłaniani są w wyborach, które odbywają się co 4 lata.

Rektor piastuje najwyższą godność w uczelni i przysługuje mu tytuł magnificencji. Kieruje on działalnością uczelni, reprezentuje ją na zewnątrz oraz jest przełożonym pracowników, studentów i uczestników studiów doktoranckich. Rektor może powoływać komisje do realizacji określonych zadań.

Dziekan kieruje wydziałem i reprezentuje go na zewnątrz. Jest on przełożonym pracowników i studentów wydziału.

Kolegialnymi organami Uniwersytetu są senat oraz rady wydziału. Kadencja kolegialnych władz uczelni trwa również 4 lata. Skład organów kolegialnych określony jest w Statucie UŚ. Organy kolegialne podejmują decyzje w drodze głosowania, a ich decyzje są jawne dla wszystkich członków społeczności akademickiej (w przypadku senatu dotyczy to całej uczelni, w przypadku wydziału – odpowiednio wydziału).

Posiedzenia zwyczajne Senatu zwołuje Rektor co najmniej raz na 2 miesiące. Może on powoływać komisje, które są organami pomocniczymi Senatu.

Do władz uczelni należą także rady instytutów, dyrektorzy instytutów, kierownicy katedr, zakładów i pracowni.

Szczegóły dotyczące władz uczelni i zasad ich działalności można znaleźć w Statucie Uniwersytetu Śląskiego.