Publiczne obrony prac doktorskich

Uchwały Senatu UŚ regulujące tryb postępowania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, a także zasad ustalania opłat za postępowania eksternistyczne.

 

 • Nowe stopy Heuslera o możliwych zastosowaniach spintronicznych
  19.10.2021 - 14:00

 • The role of entropy in the description of relaxation dynamics of ionic liquids
  15.10.2021 - 13:00

 • Badanie wpływu modyfikacji architektury molekularnej na właściwości dielektryczne prostych cieczy van der waalsowskich
  08.10.2021 - 13:00

 • Constraints on neutrino mixing from matrix theory
  01.10.2021 - 09:00

 • Toward a spectroscopy-based approach for estimating time elapsed since bloodstains deposition - Development of a novel framework for blood evidence evaluation
  28.09.2021 - 14:00

 • Monitoring i ocena ryzyka ekologicznego na terenach miejskich w oparciu o wybrane wskaźniki ekologiczne
  28.09.2021 - 10:00

 • Związki koordynacyjne wybranych jonów metali przejściowych z ligandami triiminowymi - synteza, struktura, właściwości fotoluminescencyjne i magnetyczne oraz aktywność katalityczna i biologiczna
  24.09.2021 - 13:00

 • Percepcja i realizacja fonologicznego kontrastu dźwięczności w angielskich i chińskich spółgłoskach zwarto-wybuchowych przez Polaków
  24.09.2021 - 09:30

 • Czasowo-przestrzenna charakterystyka pożaru zwałowisk odpadów po eksploatacji węgla kamiennego
  23.09.2021 - 12:00

 • Petrografia i chemia stałych zanieczyszczeń paliw grillowych wraz z opracowaniem standardów optycznych do ich identyfikacji
  16.09.2021 - 13:00

 • Badanie promieniowania wtórnego wytworzonego przez wiązki terapeutyczne, generowane przez liniowe akceleratory medyczne, w kontekście optymalizacji ochrony radiologicznej osób pracujących w ośrodkach realizujących teleradioterapię
  16.09.2021 - 09:30

 • System identyfikacji domieszek i dodatków w materiałach opałowych oraz odpadach powstałych w wyniku ich spalania
  15.09.2021 - 13:00

 • Projekt wysokowydajnej energetycznie mieszanki pelletu drzewnego do kotłów małej mocy charakteryzującej się niską emisją zanieczyszczeń
  15.09.2021 - 09:30

 • Ekopedologiczne skutki użytkowania ziemi na obszarze Beskidu Śląskiego
  13.09.2021 - 10:00

 • Efektywność holistycznej metody nauczania emisji głosu
  20.07.2021 - 14:30

 • Systemowo-funkcjonalna analiza dyskursu elektronicznego w kontekście aktywności internetowych botów
  20.07.2021 - 09:30

 • Współczesne trendy i kierunki w rozwoju konserwacji archiwaliów w Polsce w XX i XXI wieku
  14.07.2021 - 09:30

 • Das Dokumentarische und das Fiktionale im deutschsprachigen Drama nach 1945 (Dokumentaryzm i fikcja w niemieckojęzycznym dramacie po 1945 roku)
  08.07.2021 - 09:00

 • Nowe i rzadkie minerały z paralaw Basenu Hatrurim, Izrael
  06.07.2021 - 09:30

 • Centra usług wspólnych
  05.07.2021 - 09:00